Thử làm Scrum Open Assessments (p1)

Một buổi chia sẻ nhỏ và làm qua Open Assessment của scrum.org. Các câu hỏi trong nội dung sẽ là các câu hỏi mở để có thêm kiến thức về Scrum và chuẩn bị để lấy chứng chỉ. Nội dung bài Open Test gồm 30 câu hỏi trong vòng 30 phút và trên 85% sẽ được xem là pass.

Nếu có thắc mắc hoặc cần giải đáp gì các bạn có thể gửi vào email sau : [email protected]

1 thought on “Thử làm Scrum Open Assessments (p1)”

  1. Pingback: Thử làm Scrum Open Assessments (p2) - Saigon Developer

Leave a Comment