Tạo môi trường dev cho Odoo trên Windows

Cài đặt WSL trên Windows

Xem tại đây: https://saigondeveloper.com/cai-dat-moi-truong-ubuntu-ubuntu-subsystem-wsl-tren-windows-10/

Install Odoo trên WSL

Download script .sh: https://github.com/Yenthe666/InstallScript

Nếu muốn cài đặt bản Enterprise (nếu có tài khoản): Mở script, tìm và sửa: IS_ENTERPRISE=”True”

Mở Ubuntu console hoặc dùng “Windows Terminal” (vào Microsoft Store tìm và install) chọn “Ubuntu-xxx”

Trên Ubuntu console tìm đến thư mục chứa file script

Lưu ý đường dẫn trên Ubuntu & Windows sẽ có quy tắc như sau

C:\ > /mnt/c/

D:\ > /mnt/d/

Chạy lệnh sau để install Odoo

sudo chmod +x odoo_install.sh

sudo ./odoo_install.sh

Sau khi install thành công bạn sẽ nhận được thông báo như sau

Configuraton file location: /etc/odoo-server.conf
Logfile location: /var/log/odoo
User PostgreSQL: odoo
Code location: odoo
Addons folder: odoo/odoo-server/addons/
Password superadmin (database): LQG933rzdYq9YCwr
Start Odoo service: sudo service odoo-server start
Stop Odoo service: sudo service odoo-server stop
Restart Odoo service: sudo service odoo-server restart

Để start Odoo có thể dùng 1 trong 2 câu dưới

sudo service odoo-server start
sudo /etc/init.d/odoo-server

Lên trình duyệt gõ: http://localhost:8069 để truy cập Odoo

Nếu có lỗi xảy ra chúng ta phải chắc chắn rằng postgresql đã được start trên Ubuntu. Dùng lệnh sau:

sudo /etc/init.d/postgresql start

Restart Odoo với lệnh:

sudo /etc/init.d/odoo-server restart

hoặc:

sudo sudo service odoo-server start

Vào trình duyệt F5

Cấu hình addons folder để thuận tiện trong việc developer

Để cấu hình Odoo trên Ubuntu console ta vào: /etc/odoo-server.conf

Thêm vào biến addons_path đường dẫn addons, nơi chúng ta sẽ dev Odoo

Ví dụ:

addons_path=/odoo/odoo-server/addons,/odoo/custom/addons

Chuyển thành:

addons_path=/odoo/odoo-server/addons,/odoo/custom/addons,/mnt/c/Users/Admin/Documents/Workspace/odoo-project/odoo-addons

Bây giờ chúng ta có thể dev Odoo trên ổ đĩa C:\ của Windows bình thường

1 thought on “Tạo môi trường dev cho Odoo trên Windows”

Leave a Comment