Cài đặt môi trường Ubuntu (Ubuntu subsystem – WSL) trên Windows 10

Cài đặt môi trường Ubuntu trên Windows (WSL) để develop một số system không tương thích trên Windows