Timebox – Sử dụng thời gian hiệu quả

Một bài viết về thời gian trong công việc và sữ dụng nó một cách hiệu quả. Timebox trong Scrum