Giới Thiệu về Scrum

Giới thiệu tổng quan về Scrum. Các vai trò và sự kiện trong Scrum.