Work From Home – Những điều cần lưu ý

Điều mà xu thế mới ai cũng nên thay đổi đó là Work From Home/Work Remote. Covid đã làm thay đổi hoàn toàn quan niệm làm việc phải chỉ ở văn phòng