Tạo môi trường dev cho Odoo trên Windows

Hướng dẫn tạo môi trường dev trực tiếp Odoo trên Windows