5 Giá trị của Scrum (Scrum Values)

Sự thành công của một scrum team sẽ dựa vào mức thấu hiểu năm giá trị của scrum