Cài đặt môi trường Ubuntu (Ubuntu subsystem – WSL) trên Windows 10

Enable Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

Mở PowerShell bằng chế độ Administrator và gõ lệnh sau:

dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart

dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart

Cài đặt Ubuntu

Mở: Microsoft Store

Tìm Ubuntu > Chọn version > Install

1 thought on “Cài đặt môi trường Ubuntu (Ubuntu subsystem – WSL) trên Windows 10”

  1. Pingback: Tạo môi trường dev cho Odoo trên Windows - Saigon Developer

Leave a Comment