Cài đặt môi trường Ubuntu (Ubuntu subsystem – WSL) trên Windows 10

Enable Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

Mở PowerShell bằng chế độ Administrator và gõ lệnh sau:

dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart

dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart

Cài đặt Ubuntu

Mở: Microsoft Store

Tìm Ubuntu > Chọn version > Install

3 thoughts on “Cài đặt môi trường Ubuntu (Ubuntu subsystem – WSL) trên Windows 10”

  1. Pingback: Tạo môi trường dev cho Odoo trên Windows - Saigon Developer

  2. Pingback: canada drugs online

  3. Pingback: andere.strikingly.com

Leave a Comment